Strona główna  /  polityka-prywatnosci-i-regulamin-strony

Polityka prywatności i regulamin strony

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO, postanowienia niniejszej Polityki Prywatności dotyczą ustalenia zasad przetwarzana danych osobowych, w szczególności gromadzenia, przechowywania oraz wykorzystywania danych osobowych użytkowników strony internetowej www.bluejet.pl  i wobec tego informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Bluejet Sp. z o.o., ul. Przyrodników 19C, 80-298 Gdańsk, KRS: 0000290364, NIP: 5833001173 (zwana także dalej Bluejet)
Możesz się z nami skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez formularz kontaktowy na stronie www.bluejet.pl; pod e-mailem biuro@bluejet.pl; lub pisemnie na adres
naszej siedziby, wskazany w pkt I.

II. Jakie dane przetwarzamy
Podczas korzystania ze stron internetowych Bluejet możemy zbierać od Ciebie różne dane osobowe. Informacje te mogą być dostarczane przez Ciebie, na przykład po wypełnieniu formularza skargi na stronie internetowej, po przesłaniu prośby o oddzwonienie lub po skontaktowaniu się z nami z innego powodu. Dane generowane przez korzystanie z witryny można również gromadzić automatycznie.
Dane osobowe, które możemy uzyskać od Ciebie, to: Twoje imię i nazwisko, płeć, (mobilny) numer telefonu, adres e-mail, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejsce, dane firmy (np. Twój
pracodawca lub dane kontaktowe twojego pracodawcy) , zainteresowań lub preferencji, które możesz podać, oraz informacji o Twojej wizycie na stronie internetowej (takich jak dostawca, typ przeglądarki, strony otwarte w witrynie, czas wizyty). Możemy również uzyskać pewne dane osobowe za pomocą plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które przeglądarka "zapamiętuje" i przechowuje na twoim komputerze na żądanie strony internetowej. Za pomocą pliku cookie, który działa jako pomoc pamięciowa, strona internetowa może zapamiętać określone informacje, dzięki czemu nie trzeba ich ponownie wpisywać.

III. Cele przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celach związanych z prowadzoną przez nas działalnością. Możemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe do marketingu i sprzedaży naszych produktów oraz świadczenia naszych usług, w tym do rozliczeń. Możemy również wykorzystywać Twoje dane w celu dostarczania informacji i utrzymywania relacji z Tobą. Twoje dane mogą być również wykorzystywane do prowadzenia wewnętrznych analiz związanych z zachowaniami odwiedzających w celu dalszej optymalizacji naszych stron internetowych. Twoje dane osobowe mogą być również wymagane do naszych wewnętrznych celów administracyjnych, rozliczeniowych jak również do wywiązywania się z obowiązków nałożonych na nas przez przepisy prawa oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celach analitycznych, archiwalnych, prowadzenia rachunkowości, a także w celu oferowania Użytkownikom przez Administratora produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni). Twoje dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do celów wymienionych i opisanych powyżej lub do celów, które są z nimi zgodne.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych może być:
• udzielona zgoda
• niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy
• niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
• niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

IV. Czas przetwarzania danych
Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.
Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
1. przepisy prawa, które mogą obligować nas o przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości),
2. okres przez jaki są świadczone usługi, lub jaki wymaga realizacja zamówienia
3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora,
4. okres na jaki została udzielona zgoda

V. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: podmiotom z naszej grupy kapitałowej; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi itp.
Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, agencje marketingowe, firmy pocztowe i kurierskie. Bluejet wymaga, aby podmioty przetwarzające podejmowały takie same surowe środki bezpieczeństwa, jakie podjęły w celu ochrony Twoich danych osobowych.
W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ("EOG"), spełnione są prawne wymogi dotyczące takiego transferu danych. Za wyjątkiem udostępnienia danych osobowych wyżej wymienionym stronom, Bluejet nie udostępni Twoich danych osobowych stronom trzecim, chyba że jest to wymagane w celu wywiązania się z obowiązków prawnych.
Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje pliki "cookies", które są plikami tekstowymi umieszczanymi na Twoim komputerze, aby pomóc stronie analizować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny są zazwyczaj przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. W obrębie państw członkowskich UE lub innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego Google skróci Twój adres IP przed przesłaniem go, jeśli na tej stronie internetowej aktywowana jest anonimizacja IP.
Tylko w wyjątkowych przypadkach Twój pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Google wykorzysta te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów na temat aktywności na stronie dla operatora strony i świadczenia innych usług dla operatora strony związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Google nie będzie kojarzyć adresu IP przeglądarki, przesyłanego do celów Google Analytics, z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

VI. W jaki sposób chronimy Twoje dane?
Bluejet nieustannie podejmuje odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, utratą, usunięciem, ujawnieniem i niewłaściwym wykorzystaniem oraz w celu monitorowania dokładności i integralności danych osobowych. Środki te są regularnie weryfikowane i aktualizowane w razie potrzeby.
Administrator zobowiązuje się podjąć odpowiednie działania mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem danych osobom trzecim. Administrator informuje, iż bazy danych operatora serwisu są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.

VII. Twoje uprawnienia
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W procesie wykonywania umowy podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane podane w formularzu kontaktowym.
Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do oceny niektórych Twoich cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Twoich efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany jest niezbędne do celu zawarcia lub wykonania łączącej nas umowy.

IX. Linki do stron zewnętrznych
Nasza strona internetowa zawiera linki do stron internetowych firm należących do grupy oraz linki do stron innych niż Bluejet. Strony internetowe podmiotów należących do grupy mogą zawierać warunki prywatności uregulowane w sposób odmienny niż na naszej stronie. Ponadto na zewnętrznych stronach internetowych innych niż Bluejet mogą obowiązywać inne zasady dotyczące prywatności. Twoim obowiązkiem jest zwrócić uwagę i sprawdzić to przed udostępnieniem informacji na tych stronach. Bluejet nie ponosi odpowiedzialności za zasady prywatności obowiązujące na stronach internetowych prowadzonych przez podmioty trzecie.

X. Niezapowiedziane widomości
1. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania informacji handlowych osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na ich otrzymywanie.
2. Pod pojęciem informacji handlowych rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do naszego serwisu (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy oraz informacje komercyjne, których rozsyłka dotyczy naszych produktów i usług.
3.  Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, aby użytkownik otrzymywał tylko wiadomości dla niego interesujące, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

XI. Zmiany
Okresowo weryfikujemy nasze polityki bezpieczeństwa i prywatności. Wszelkie zmiany publikujemy na tej stronie. Jeśli zmienimy tę politykę, poinformujemy o tym użytkowników za pomocą hiperłączy.

WARUNKI KORZYSTANIA

Jedynym celem strony internetowej Bluejet jest dostarczenie ogólnych informacji na temat naszych produktów i usług. Wszelkie wyjaśnienia lub porady dotyczące strony internetowej Bluejet mają jedynie ogólny charakter, i nie należy ich traktować jako wyjaśnień ani porad dotyczących konkretnej sytuacji lub problemu. O ile przy przygotowaniu informacji na stronie internetowej Bluejet dołożono najwyższej staranności i Bluejet stara się przedstawić możliwie najbardziej pełne informacje, nie może jednak zapewnić, że są oraz/lub pozostaną one prawidłowe. Informacje te są na bieżąco aktualizowane, zaś Bluejet zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym i bez wcześniejszego powiadomienia.
Z tego względu osoby odwiedzające witrynę Bluejet nie mogą sobie rościć żadnych praw w oparciu o informacje na niej opublikowane. Bluejet nie może ponosić żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód, które mogą pośrednio lub bezpośrednio wyniknąć z wykorzystania niniejszej strony internetowej, względnie z niemożności wykorzystania informacji opublikowanych przez Bluejet na tej stronie. Żadnej części niniejszej strony internetowej nie można reprodukować, przechowywać w automatycznej bazie danych ani rozpowszechniać w dowolnej formie ani w dowolny sposób, czy to elektronicznie, mechanicznie, poprzez tworzenie fotokopii, zapisywanie, ani przy pomocy jakichkolwiek innych środków, bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Bluejet.
Bluejet stara się zapewnić, żeby jej strona internetowa była stale dostępna, nie może jednak ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje, w dowolnej formie, wynikające z faktu, że jej strona internetowa jest z niedostępna z jakiejkolwiek przyczyny w dowolnej chwili, przez dowolny okres czasu. Niniejsza strona internetowa może zostać tymczasowo lub na stałe wyłączona, bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Uznaje się, że każda osoba przeglądająca stronę internetową Bluejet zaakceptowała wyżej opisane warunki.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIE

Bluejet używa plików cookie na tej stronie www. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich plików cookie używanych przez naszą firmę.

Co to jest cookie?
Cookie to mały plik, który podczas odwiedzania naszej witryny jest przechowywany na dysku twardym lub w pamięci urządzenia (np. komputera). W tym pliku zawarte są informacje ułatwiające kolejną wizytę na naszej stronie. Na przykład ten plik przechowuje informacje o wybranych ustawieniach, więc będą one takie same po powrocie do naszej witryny. Pliki cookie nie mogą uszkodzić twojego sprzętu ani zapisanych na nim plików.

Zezwolenie na używanie plików cookie
Na wykorzystanie niektórych plików cookie potrzebujemy Twojej zgody. Prosimy o nią za pomocą banera. Kiedy odwiedzasz naszą stronę, zostaniesz poproszony o akceptację (nie jest to obowiązkowe) lub odrzucenie wykorzystania plików cookie. Chcemy podkreślić, że możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.

Z jakich plików cookie korzystamy?
Używamy następujących rodzajów plików cookie:

Funkcjonalne pliki cookie
Dzięki tego typu ciasteczkom możemy sprawić, że strona będzie lepiej funkcjonować i sprawić, że będzie ona bardziej przyjazna dla użytkownika. Na przykład przechowujemy tu dane logowania, zapamiętujemy preferowane ustawienia lub to, co umieściłeś w koszyku. Nie ma uprawnień wymaganych do korzystania z tego rodzaju plików cookie.

Analityczne pliki cookie
Analityczne pliki cookie zapewniają generowanie anonimowego pliku cookie za każdym razem, gdy odwiedzasz stronę internetową. Te pliki wiedzą, czy odwiedziłeś stronę wcześniej, czy nie. Plik cookie jest tworzony tylko podczas pierwszej wizyty, podczas kolejnych odwiedzin używany jest już istniejący plik cookie. Analityczny plik cookie jest dostępny tylko w celach statycznych. Możemy zebrać następujące dane:
• liczba unikalnych odwiedzających
• jak często użytkownicy odwiedzają witrynę
• które podstrony na stronie www są oglądane przez odwiedzających
• jak długo użytkownik pozostaje na danej stronie
• na której stronie odwiedzający opuszcza witrynę

Używamy następujących analitycznych plików cookie:

Google Analytics
Google Analytics używamy do rejestrowania danych o odwiedzających. Aby uzyskać informacje, Google umieszcza plik cookie na stronie internetowej. Informacje, takie jak lokalizacja, system operacyjny i przeglądarka, są anonimizowane w jak największym stopniu. Dane zebrane przez Google Analytics będą przechowywane i przetwarzane przez Google. Są przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Polityka prywatności Google opisuje dalsze konsekwencje z tym związane. Dane w Google Analytics, analizujemy aby ulepszyć naszą witrynę.

Yandex
Yandex używamy do zapisywania map cieplnych (heatmaps) i innych informacji o odwiedzinach na naszej witrynie. Aby te informacje pozyskać, Yandex umieszcza plik cookie na stronie internetowej. Informacje są w jak największym stopniu anonimizowane. Dane są gromadzone, przetwarzane i przechowywane przez Yandex. W polityce prywatności Yandex można znaleźć więcej informacji na temat polityki prywatności Yandex. Analizujemy mapy cieplne i zapisy w Yandex, aby poprawić komfort korzystania z witryny. Zapisane dane dotyczące odwiedzin witryny są przechowywane do 2 tygodni.

Pliki cookie związane z mediami społecznościowymi
Przyciski mediów społecznościowych na naszej stronie są dostarczane przez same kanały mediów społecznościowych. Te przyciski umieszczają pliki cookie, które zbierają informacje, takie jak śledzące pliki cookie, które podążają za zachowaniem podczas surfowania w Internecie.
Przeczytaj oświadczenia dotyczące prywatności kanałów mediów społecznościowych, aby dowiedzieć się, co robią z zebranymi informacjami. Używamy następujących plików cookie mediów społecznościowych:
• YouTube. Przeczytaj Wytyczne YouTube dotyczące prywatności.
• Instagram. Przeczytaj politykę prywatności Instagramu.
• Facebook. Przeczytaj politykę prywatności Facebook.
• LinkedIn. Przeczytaj politykę prywatności LinkedIn.

Blokowanie i usuwanie plików cookie
W każdej chwili możesz łatwo zablokować i usunąć pliki cookie za pomocą przeglądarki internetowej. Możesz również ustawić swoją przeglądarkę internetową, aby wysyłała ci wiadomość po umieszczeniu pliku cookie. Możliwe jest również ustawienie przeglądarki w taki sposób, aby pewne pliki cookie nie były już umieszczane. W przypadku tych opcji sprawdź funkcję pomocy przeglądarki. Jeśli usuniesz pliki cookie w przeglądarce, może to mieć konsekwencje dla funkcjonowania tej witryny.